• Voor particulier en zakelijk
 • Montage en demontage
 • Ophaalservice

ALGEMENE VOORWAARDEN MeubelSpuiterij Midden-Nederland

VAN: MeubelSpuiterij Midden-Nederland  te Amersfoort

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Gebruiker: MeubelSpuiterij Midden-Nederland, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, opdrachtnemer; Wederpartij: de wederpartij van gebruiker, koper, opdrachtgever;

Opdracht/overeenkomst: de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overéénkomst.

 

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

 1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
 2. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod;
 3. bij gebreke daarvan, door de overhandiging door wederpartij aan gebruiker van de te behandelen zaken;

Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; Bij mondelinge overeenkomsten

wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum; Indien gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag gebruiker er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven;

Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren; Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief opslag-, montage-, onderhoud-, verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; Indien gebruiker voor verzending zorg draagt brengt gebruiker steeds de transport- en verpakkingskosten bij wederpartij afzonderlijk in rekening; Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond; Is aan wederpartij een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen; Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Oppervlakten worden op hele vierkante meter vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.

 

Artikel 5 Aanlevering

De door wederpartij ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende opgeslagen; De zaken worden bij de fabriek/werkplaats van gebruiker aangeleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen; Gebruiker zal aan wederpartij tijdig kenbaar maken in welke hoeveelheden wederpartij de te be- of verwerken zaken moet aanleveren. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de bij gebruiker aanwezige opslagcapaciteit; Gebruiker is gerechtigd om zaken te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade voor personen, goederen, terrein of opslagruimte, dan wel ernstige milieuhinder kunnen opleveren, ook indien reeds een overeenkomst met betrekking tot die zaken tot stand is gekomen, zonder ten gevolge van

Die weigering aangesproken te kunnen worden tot vergoeding van kosten of schade van wederpartij; Met betrekking tot zaken die zich bij aanlevering in beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, heeft gebruiker het recht maar niet de plicht om voor rekening en risico van wederpartij diens belangen te behartigen en herstelmaatregelen te treffen. Op de wijze waarop gebruiker één en ander heeft uitgevoerd, kan wederpartij tegenover gebruiker geen rechten ontlenen;

Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wederpartij ten aanzien van de hoedanigheid, samenstelling, zuiverheid en hoeveelheid van de zaken bij aanlevering; Gebruiker heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen die worden veroorzaakt door het feit dat ter be- en verwerking aangeboden zaken niet op de daartoe vastgestelde tijd zijn aangekomen; Het moment van aanlevering wordt door gebruiker bepaald. Afspraken betreffende aanlevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt en gebruiker verliest daarmee niet het recht het tijdstip van aanlevering eerder of later in de tijd te situeren dan aanvankelijk afgesproken was; Gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van wederpartij ontstaan, doordat het vastgestelde moment van aanlevering wordt vervroegd of vertraagd.

Artikel 6 Controle van de zaken

Voor alle ter be- en verwerking aangeboden zaken verstrekt wederpartij, indien gebruiker dat aangeeft, schriftelijk informatie en tekeningen betreffende de aard, soort, kwaliteit, samenstelling, temperatuur, gewicht, volume, waarde, herkomst, oorsprong, gevarenklasse van deze zaken en voorts alle andere eigenschappen en bijzonderheden waarvan kennisname voor gebruiker van belang is; Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid van en/of de gevolgen die voortvloeien uit de door wederpartij gegeven omschrijving van zaken of tekeningen;

Gebruiker is gerechtigd om na controle de zaken te weigeren indien deze niet aan de omschrijving van wederpartij en/of de door gebruiker gehanteerde voorwaarden beantwoorden, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten en schade ten gevolge van gederfde winst op wederpartij te verhalen;

 

Artikel 7 Opslag

Indien bepaalde zaken een bijzondere opslag vereisen, moet wederpartij hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan gebruiker niet aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van onjuiste opslag; De aan de bijzondere opslagwijze verbonden kosten zijn geheel voor rekening van wederpartij; Kwaliteit- of kwantiteitsverlies ontstaan door langdurige opslag, komen voor rekening en risico van wederpartij; Opslagkosten worden in volle maanden berekend, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 Andere bewerking

Indien bepaalde zaken een bijzondere bewerking vereisen, moet wederpartij hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan gebruiker nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade tengevolge van eventuele gebrekkige be- en verwerking; Bij de prijsbepaling wordt er vanuit gegaan dat de te bewerken zaken geschikt zijn voor directe bewerking; De aan de bijzondere be- en verwerking verbonden kosten zijn geheel voor rekening van wederpartij; Het aan het be- en verwerkingsproces inherente kwantiteitsverlies is niet voor rekening en risico van gebruiker;

 

Artikel 9 Levering/oplevering

Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen; Gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd, indien door overmacht, door voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering niet van gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt uitgevoerd; Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld; Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;

Levering van zaken geschiedt af adres gebruiker, tenzij anders overeengekomen; Wederpartij dient de zaken direct na gereed- komen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen.

Wanneer de zaken voor wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij wederpartij worden aangeboden, doch niet door wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker; Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is gebruiker gerechtigd de zaken te vernietigen, dan wel te verkopen. De schade die gebruiker door vernietiging of verkoop lijdt komen voor rekening van wederpartij; Gebruiker heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen ten gevolge van het niet tijdig ophalen van de bewerkte zaken.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

Wederpartij is gehouden het geleverde c.q. het uitgevoerde op het moment van (op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde/uitgevoerde overeenstemmen met het geen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan de levering c.q. het uitgevoerde werk deugdelijk is geschied; Zichtbare gebreken aan de verpakking of de zaak dienen direct op de pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd; Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld; Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd; Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot betaling van de gekochte zaken c.q. het uitgevoerde werk. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulk met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier; Indien tijdig wordt gereclameerd over de uitgevoerde werkzaamheden en de klacht is door gebruiker gegrond bevonden, zal gebruiker de opdracht opnieuw uitvoeren; Indien een klacht gegrond is over de geleverde zaken, zal gebruiker het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: afwijkingen in aantal, kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

 

Artikel 11 Verpakking

Indien is afgesproken dat gebruiker zelf voor verpakkingsmaterialen zorg draagt, worden de kosten hiervan met toeslag aan wederpartij doorberekend. Ditzelfde geldt voor alle andere extra verpakkingswerkzaamheden en daarmee samenhangende kosten die moeten worden gemaakt; Indien de afgeleverde zaken een bijzondere verpakking en/of verpakkingstechniek vereisen, dient wederpartij dit tijdig ter kennis van gebruiker te brengen, bij gebreke waarvan Gebruiker nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige verpakking; Gebruiker is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door gebruiker gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd dooropdrachtgever zijn geretourneerd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Alle opslag, montage, vervoer, verpakking, be- en verwerking geschiedt voor rekening en risico van wederpartij, tenzij wederpartij bewijst dat de schade aan het geleverde veroorzaakt is door opzet of grove schuld van gebruiker; Voor zover fouten in het be- en verwerkingsproces aan opzet of grove schuld van gebruiker te wijten zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken maximale uitkering, althans tot maximaal de be- en verwerkingsprijs;

Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;

Wederpartij zal gebruiker volledig schadeloos stellen voor alle schade die ontstaat door de aanwezigheid van schadelijke stoffen op de zaken die vrijkomen bij het be- en verwerken van zaken van wederpartij, tenzij wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door een verkeerde behandeling bij gebruiker;

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door wederpartij goedgekeurde zaken;
 • afgekeurde coating, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk.
 • Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg;
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten;
 • Wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle vorderingen van derden jegens gebruiker, verbandhoudende met de door wederpartij aan gebruiker toevertrouwde zaken, dan wel met de be- en verwerking van de zaken.

Artikel 13 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, diefstal, brand, stroom- en computerstoringen, ziekte van haar personeel, verkeersbelemmeringen en stagnatie in levering door toeleveranciers,

worden daaronder begrepen; Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen; Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,

Is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Annulering

Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 16 Retentie en pandrecht

Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van wederpartij onder zich heeft onder zich te houden tot wederpartij aan al zijn verplichtingen uit alle overeenkomsten jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Wederpartij verleent een pandrecht aan gebruiker op de aan gebruiker geleverde zaken; De wederpartij kan zich nimmer tegenover gebruiker beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.

 

Artikel 17 Prijzen en prijswijzigingen

De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen en kosten; Indien gebruiker met wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd; Prijsstijgingen worden door gebruiker doorberekend, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering/levering van de overeenkomst prijsstijgingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, opslagkosten, verven, grondstoffen, verpakkingsmateriaal, tarieven van vervoer en/of andere rechten en premies;

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het gewerkte aantal vierkante meters, de stukprijs of de werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door gebruiker in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 18 Betaling

Betaling dient te geschieden door 50% van de factuur te voldoen voor of na binnenkomst van de opdracht. Het restant binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bij nieuwe klanten dient de betaling voldaan te zijn voor het ophalen van de opdracht, of tijdens oplevering, of bezorging.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op; Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; In geval van liquidatie, faillissement, ondercuratelestelling, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar; Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 19 Incassokosten

Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overéénkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van euro 350,00; Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 20 Garantie

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overéénkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, milieu eisen en andere specificaties vermeld in de Nederlandse wet; Een aanvullende garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Bij de aanvullende garantie zijn de bijzondere garantiebepalingen gevoegd, afhankelijk van de bewerking en de levering van de zaak; De tussen partijen vooraf bij benadering omschreven be- en verwerkingsverliezen en kwaliteitsverwachtingen zijn door partijen beoogde resultaten waaruit wederpartij geen rechten kan doen ontlenen. gebruiker zal er naar streven deze resultaten te behalen. Indien het uitgevoerde afwijkt van de beoogde resultaten

komt dit voor rekening en risico van wederpartij; Indien het uitgevoerde niet voldoet aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door wederpartij, zorg dragen voor herstel; De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek c.q. de afwijking is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, onderhoud, vervoer of opslag door wederpartij of een derde of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het geleverde of uitgevoerde met de bewerking niet bestemd is. Een garantie vervalt indien de zaak na coating onder te hoge of lage druk heeft gestaan of heeft blootgestaan aan te hoge of te lage temperatuur. Zolang wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan kan gebruiker geen beroep doen op de garantie.

 

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan gebruiker; Alle hulpmiddelen dienen ter uitvoering van de overeenkomst en blijven eigendom van gebruiker, ongeacht wederpartij een vergoeding voor het hulpmiddel heeft betaald; Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 22 Auteursrechten

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueeleigendomsrecht; Alle door gebruiker verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 23 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 25 Authentieke versie

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.